Pokyny k volbám do Akademického senátu VUT

Levné dárky, best dárky

Fakultní aktuality: Volby do akademického senátu VUT v Brně (AS VUT) jsou
organizovány dle §8 odst. 1 zák. 111/1998 Sb. O vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
Statutu VUT a Volebního
a jednacího řádu Akademického senátu VUT
.
Členy akademického senátu VUT volí ze svých
řad členové akademické obce jednotlivých fakult. Akademickou obec
fakulty tvoří
akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní
na této fakultě (§25 odst. 3 zákona). Akademickými pracovníky jsou
zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak
vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
AS VUT je složen z komory akademických pracovníků a studentské komory.
Funkční období akademického senátu je tříleté. Volby do AS VUT jsou
rovné, přímé, s tajným hlasováním.

Průběh voleb

Do AS VUT volí akademická obec FIT 2 akademické pracovníky a 1
studenta. Na fakultě se zřizují 2 volební obvody, z nichž jeden tvoří
akademičtí pracovníci a druhý studenti. Volby probíhají ve
volebních obvodech nezávisle. Všichni voliči příslušní k určitému
volebnímu obvodu volí z jedné kandidátní listiny.

Volby do AS VUT proběhnou dne 11. října 2005 od 9:30 do 15:00 v
předsálí posluchárenského komplexu.
Volič volí zakroužkováním čísla
kandidáta na hlasovacím lístku.
Do AS VUT může každý volič

  • z volebního obvodu akademických pracovníků zvolit nejvýše 2 zástupce,
  • z volebního obvodu studentů zvolit nejvýše 1 zástupce.


Platnost a opakování voleb

K platnosti voleb do AS VUT je třeba dle zákona účast nejméně 15% členů
akademické obce fakulty (tj. cca 300 voličů). V případě nižší účasti
se konají opakované volby.

  • Pokud bude účast
    v řádných volbách nižší, proběhnou opakované volby do AS VUT dne 12. října 2005 od 11:30 do 15:30.
  • Nebude-li ani v těchto volbách požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby se budou opakovat
    dne 13. října 2005 od 12:00 do 15:00
    . Třetí opakované volby již limit účasti nemají.

Protože opakování voleb svědčí o nezájmu akademické obce o dění na
fakultě a VUT, vyzýváme tímto celou akademickou obec k účasti ve volbách.

Kandidátní listina

Volební komise pro volby do AS VUT
Ing. Radek Kočí, Ph.D., UITS FIT, koci@fit.vutbr.cz, předseda volební komise
Ing. Daniel Cvrček, Ph.D., UITS FIT, cvrcek@fit.vutbr.cz
Michal Hejč, student 1.r.MIS, xhejcm00@stud.fit.vutbr.cz
Jiří Horák, student 3.r.BIT, xhorak37@stud.fit.vutbr.cz

V Brně dne 20. září 2005

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.