Záměr pronajmout prostory – restaurace v KC Semilasso

Levné dárky, best dárky

Odbor veřejných služeb Úřadu městské části
zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory

v objektu Kulturního centra Semilasso, Palackého tř. 126, č.p. 832 na pozemku parc. č. 563, kat. území Královo Pole.

Jedná se o dvoupodlažní podsklepenou budovu. Volné nebytové prostory jsou situovány v I. podzemním a I. nadzemním podlaží o celkové výměře 350 m2.
Předpoklad využití : restaurace.

Doba nájmu
– doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce
– předpoklad od 1.1.2006
Podmínky nájmu (uzavření nájemní smlouvy)

– nájemce bude povinen před podpisem nájemní smlouvy deponovat kauci ve výši 200.000,-Kč na účet Statutárního města Brna, městské části Brno – Královo Pole ( kauce bude deponována po dobu trvání nájemního vztahu, použitelná např. na škody na vybavení nezpůsobené běžným opotřebením a úhradu dlužného nájemného)
– správu budovy bude zajišťovat správce vybraný ÚMČ Brno- Královo Pole
– součástí nájemného nejsou náklady na energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, vrátní či strážní službu apod., tyto náklady hradí nájemce dle podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě o nájmu nebytových prostor
– nájemce bude povinen ve vlastní režii zajišťovat úklid a běžnou údržbu pronajatého zařízení do výše 100.000 Kč
– nájemce bude povinen čepovat pivo dodávané Prazdrojem a umístit a užívat v restauraci reklamní předměty dodané Prazdrojem, vše po dobu 10 let.
K nabídce je třeba přiložit
• v samostatně uzavřené obálce s označením „Kulturní centrum Semilasso – restaurace“ podnikatelský záměr včetně výše nájemného, kterou je zájemce ochoten platit
• úředně ověřený doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů)
• reference (zkušenosti z oboru)
• čestné prohlášení zájemce, že nemá vůči statutárnímu městu Brnu či jím zřízeným příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a obchodním společnostem s majoritní účastí statutárního města Brna žádné splatné závazky
• čestné prohlášení zájemce, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku a není v likvidaci
• čestné prohlášení zájemce, že nemá v evidenci daní ani evidenci plateb pojistného zachyceny nedoplatky.
• doklad o tom, že je zájemce pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou ze své činnosti třetím osobám, včetně min. výše krytí jedné pojistné události.

Pokud všechny ze shora uvedených dokladů nebudou k nabídce přiloženy, nebude nabídka zařazena do výběrového řízení.
Nabídky s požadovanými doklady přijímá Odbor veřejných služeb Úřadu městské části Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 do 30.11. 2005 .

Případné další informace poskytne:
Ing. Malá – tel.: 541 588 237

Vedoucí odboru veřejných služeb

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.